Ifti: Ministria e Mjedisit do të kontribuojë në forcimin e frymës së bashkëpunimit rajonal

mjedisi1Ministria e Mjedisit dhe Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC) , në bashkëpunim me të gjitha organizatat partnere të ENVSEC dhe mbështetjen e Agjencisë Austriake për Zhvillim, njësia operative e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim, mbajtën një takim rajonal  me temë “Nisma për Sigurinë Mjedisore”

E pranishme në këtë takim ishte dhe Zv. Ministrja e Mjedisit. Zj. Oljana Ifti në fjalën e mbajtur e cilësoi këtë takim si inisiativë promovuese në kuadër në kuadër të Agjendës për Zhvillim të Qëndrueshëm në 2030, që synon të intensifikojë përpjekjet për ndarjen e njohurive në fushat prioritare të rajonit, për të lehtësuar diskutimin mbi strategjitë globale dhe rajonale, për të paraqitur të arriturat, mësimet dhe sfidat dhe për të identifikuar sinergji dhe objektivat afatshkurtra dhe afatgjata për rajonin e Evropës Juglindore.

“Unë jam e sigurt se diskutimi gjatë takimit për çështjet që lidhen me menaxhimin e kufijve dhe zvogëlimin e rrezikut nga aktivitetet e rrezikshme, menaxhimin e burimeve trans- kufitare natyrore, do të forcojnë bashkëpunimin rajonal në qeverisjen e mjedisit nëpërmjet vendimmarrësve pjesëmarrës dhe informacionit. Përshtatja me ndikimet e ndryshimit të klimës për të reduktuar rreziqet e sigurisë në Evropën Lindore, do të kontribuojë në forcimin e frymës së bashkëpunimit dhe zgjerimin e mëtejshëm të këtij bashkëpunimi në kontekstin rajonal”: – nënvizoi Ifti.

mjedisi2Aktivitetet aktuale ENVSEC në Shqipëri konsistojnë në menaxhimin dhe zvogëlimi i rreziqeve ndërkufitare nga aktivitetet e rrezikshme; menaxhimi i burimeve të përbashkëta natyrore; forcimin e bashkëpunimit rajonal për qeverisjen e mjedisit përmes marrjes me pjesëmarrje dhe të informuar vendim dhe proceset e zbatimit; adaptimin ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike për zvogëlimin e rreziqeve të sigurisë në Evropës Juglindore si dhe bashkëpunimin rajonal

Në këtë kuadër, qeveria shqiptare ka marrë iniciativa të rëndësishme ku si pjesë e programit të Qeverisë 2013-2017, Ministria e Mjedisit e konsideron sigurinë e lidhur ngushtë me çështjet e mjedisit. Një rritje e rëndësishme është proçesi i integrimit në Bashkimin Evropian.

Në shumë masave ligjore dhe institucionale për të zbatuar deri tani, ndër më të rëndësishmet janë: Ndalimi i importit të mbetjeve , moratoriumi i pyjeve për qëllime komerciale (2016), Moratorium i gjuetisë (2014 dhe sërish në qershor 2016), riorganizimin e Inspektorati Shtetëror Mjedisor (shkurt-mars 2014), etj.

Prioritetet kombëtare për vendin tonë janë: përmirësimi i zbatimit të ligjit, rehabilitimin e zonave të ndotura, pyjet e degraduara dhe zonat e mbrojtura, transpozimin e Unionit Evropian dhe plotësimin e kuadrit ligjor, edukimin dhe ndërgjegjësimin mjedisor të publikut të gjerë, sidomos në sigurimin e pjesëmarrjes publike (Konventa e Aarhus-it ) dhe edukimi në sistemin shkollor, duke rritur përgjegjësinë qytetare brenda mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës.

Takimi rajonal ENVSEC përqëndrohet në Axhendën për Zhvillim të Qendrueshëm 2030, strategjitë dhe prioritetet rajonale, arritjet e deritanishme, mësimet e nxjerra dhe sfidat në Evropën Juglindore, me pjesëmarrjen e personave të kontaktit të ENVSEC në nivel kombëtar, zyrtarët e qeverive të Evropës Juglindore dhe vendeve partnere, akademikë, përfaqësues të shoqërisë civile, biznesit dhe palë të tjera të interesuara nga rajoni.
ENVSEC është themeluar në vitin 2003 për forcimin e kapaciteteve kombëtare, mekanizmave rajonale koordinues dhe bashkëpunimit ndërkombëtar për mjedisin dhe zvogëlimin e rrezikut të sigurisë.

Burimi:(Integrimi.al/E C)

Te shenuara si:
al}lsiLOGO_LRI_lgi
Selia Qëndrore

Rruga Sami Frashëri
Godina 20/10
Tiranë, Shqipëri

Zyra e Kordinatorëve

Tel: +355 4 2270 412
Tel: +355 4 2270 413

Zyra e Sekretariatit

Tel: +355 4 2258 665

Zyra e Shtypit LSI

Tel: +355 4 225 758

info@lsi.al, www.lsi.al